Nieuwe editie Fiësta Equator

DOT-painting+001.jpg

De eerste editie van het multi-culturele festival Fiësta Equator was een artistiek succes. Ondanks dat het mes fors in de budgetten voor kunst en cultuur is gezet, zoekt Stillis naar een manier om een nieuwe editie op touw te zetten. Op diverse vlakken zijn de onderhandelingen dan ook in volle gang. De precieze invulling is uiteraard nog niet bepaald. Zelfs de locatie staat nog open. Zeker is wel dat we weer zoeken naar acts & arts uit de landen grenzend aan de evenaar.
Net als andere jaren kunnen artiesten zich hiervoor aanmelden via info@stillis.nl.

Geplaatst in Nieuws

EXTRA FISCAAL VOORDEEL BIJ GIFTEN AAN CULTURELE SECTOR

De Geefwet, waarmee giften aan de culturele sector worden gestimuleerd, is gisteren verruimd en verlengd. De Europese Commissie heeft het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25 procent voor giften van particulieren aan culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) goedgekeurd. Bedrijven mogen in de vennootschapsbelasting de aftrek van hun gift met 50 procent verhogen. Gevers worden hiermee gestimuleerd meer te geven aan cultuur.

Bovendien is de regeling met een jaar verlengd. De Geefwet kan dus tot en met 2017 ten volle worden benut om geven aan cultuur in Nederland via fiscaal buitengewoon aantrekkelijke faciliteiten een stevige stimulans te geven. Staatssecretaris Weekers van Financiën en minister Bussemaker van Cultuur hopen dat de verlenging van deze maatregel voor een stimulans van giften aan de culturele sector zorgt.

bron: Fonds Podium Kunsten

Geplaatst in Nieuws

KCO stopt

Na meer dan 50 jaar Kunst & Cultuur Overijssel valt het doek voor KCO

Na meer dan vijftig jaar ondersteuning aan het culturele veld en een belangrijke bijdrage aan een cultureel bloeiende provincie, blijken er onvoldoende kansen voor KCO om als marktpartij verder te gaan in 2013. Daarvoor is de aanspraak op voldoende provinciale subsidies als basis te gering. Omdat KCO geen compensatie ontvangt in de transitiekosten kan er geen sprake zijn van een normale bedrijfsbeëindiging en heeft KCO het eigen faillissement moeten aanvragen dat op 4 december door de Rechtbank Zwolle is uitgesproken.

In april deed Gedeputeerde Staten een voorstel aan Provinciale Staten en werden de contouren duidelijk van de nieuwe provinciale subsidiesystematiek, dat KCO geen structurele subsidie meer zou krijgen van de provincie. De organisatie zou aanspraak kunnen maken op incidentele subsidies. Bovendien werd er voorgesteld dat de provincie binnen kunst en cultuur zich zou gaan concentreren op haar kerntaken.

Tot genoegen hebben de Provinciale Staten tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2013 – 2016 nog extra € 1,2 miljoen voor cultuureducatie en participatie vrijgemaakt. Echter het uitvoeringsbesluit als vervolg op het besluit van Provinciale Staten van juli 2012 liet lang op zich wachten en bleek bovendien meer te neigen naar een sterk gereguleerde dan een open markt. De tijd om voortvarend voor te sorteren op de nieuwe situatie bleek te kort en bovendien de aanspraak op voldoende provinciale subsidies te gering om een gezond vervolg van KCO te kunnen garanderen. Zo moest KCO constateren dat na indringende interventies over de redelijkheid van de overgangstermijn de datum van 1 januari gehandhaafd bleef. Ook het verzoek om als 51-jarige provinciale steuninstelling compensatie te ontvangen in de transitiekosten werd niet gehonoreerd.

KCO is aan alle medewerkers veel dank verschuldigd voor de geleverde prestaties en betreurt het buitengewoon dat daarmee en op deze wijze de werkrelatie beëindigd moet worden.

(bron: kco.nl)

Geplaatst in Nieuws

CULTUURBEZUINIGINGEN KRIJGEN GEZICHT

click.php.gif

SCHADE IS GROOT MAAR VEERKRACHT PODIUMKUNSTSECTOR BIEDT KANS OP NIEUW EVENWICHT EN PERSPECTIEF

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2013 aan 80 in plaats van 118 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie. Van de 203 aanvragers wordt daarmee 39% gehonoreerd. Op basis van de beoordelingen zouden bijna twee keer zoveel instellingen voor subsidie in aanmerking komen. Bekende instellingen waaronder de Appel, het Toneel Speelt, het Nieuw Ensemble en Theaterfestival Boulevard krijgen een positief advies, maar kunnen vanwege ontoereikend budget niet gehonoreerd worden. Slechts 48 van de bestaande 118 fondsinstellingen keren terug. Zeventien van de 80 gehonoreerde instellingen zijn nieuw; zij hadden niet eerder een vierjarige subsidie bij het Fonds Podiumkunsten. De overige vijftien instellingen werden tot nu toe direct door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gefinancierd.

George Lawson: “De uitslag heeft een dubbele boodschap. Door de beslissingen van het Fonds krijgen de cultuurbezuinigingen een gezicht. De schade is immens groot, maar de beslissingen bieden, dankzij veerkracht van de sector, toch ook kans op een nieuw evenwicht en perspectief. De aantasting van de pluriformiteit is daarmee niet ongedaan gemaakt maar wel zoveel mogelijk beperkt.
Het artistieke spectrum van de podiumkunsten raakt door de bezuinigingen ontegenzeggelijk minder rijk bezet, maar geprobeerd is om recht te blijven doen aan de belangrijkste kleuren. Bij het Fonds lag daarom de nadruk op podiumkunstvormen die niet in het commerciële circuit of in de basisinfrastructuur tot stand worden gebracht. De consequenties hiervan zijn dat het Fonds vanaf 2013 relatief veel jeugddans en kleinere (muziek)theatergezelschappen subsidieert, uit elk belangrijk genre tenminste één festival, meer relatief grote muziekensembles, minder teksttheater en geen opera en musical.

Geslonken budget optimaal benut
Instellingen die al vierjarige subsidie van het Fonds ontvingen vroegen gemiddeld 30% minder subsidie aan. Dit is het gevolg van het maximeren van subsidies en het hanteren van normbedragen gekoppeld aan prestaties. Dat maakte het mogelijk om met het geslonken budget (24,5 miljoen euro) meer instellingen te ondersteunen.

George Lawson: “De plafonds en normbedragen vormden voor veel instellingen een hard gelag, maar hebben ervoor gezorgd dat meer instellingen subsidie hebben gekregen. Het budget loopt met bijna 40% sterker terug dan het aantal instellingen (30%)”.

Niveau aanvragen hoog, concurrentie groot
De concurrentie en selectie was onvergelijkbaar veel zwaarder dan vier jaar geleden. De overvraag was in cijfers uitgedrukt even hoog, maar door het relatief hoge aandeel gesubsidieerde aanvragers is de gemiddelde kwaliteit van de aanvragen vele malen hoger dan vier jaar geleden. Desondanks zijn er 17 nieuwkomers, waarvan 10 instellingen de benodigde vlieguren gemaakt hebben met een tweejarig projectsubsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Beoordeling en besluiten; transparant, objectief en zakelijk
Vijf adviescommissies van het Fonds Podiumkunsten hebben de aanvragen beoordeeld per discipline: muziek, dans, theater, muziektheater en festivals. De beoordeling vond plaats aan de hand van duidelijke criteria en een transparant puntensysteem dat voor- en achteraf aangeeft hoe zwaar elk criterium in de beoordeling meetelt.
Kwaliteit was onverminderd belangrijk, maar de overige criteria (pluriformiteit, ondernemerschap, geografische spreiding en matching met andere overheden) wogen zwaarder mee dan voorheen. Dit om te waarborgen dat de keuzes maatschappelijk en economisch duurzaam zijn, dat de unieke Nederlandse veelkleurigheid van de podiumkunsten zo veel mogelijk behouden blijft en dat die in een zo groot mogelijk deel van ons land te zien is.

Vitale sector
Actueel, origineel en grensverleggend is het beeld van de podiumkunsten dat uit de aanvragen naar boven kwam. Een belangrijke constatering is dat hoge artistieke kwaliteit vaak hand in hand gaat met goed ondernemerschap. Opmerkelijke stappen vooruit zijn gemaakt waar het gaat om publieksbenadering, samenwerking, lokaal draagvlak, vermindering van subsidieafhankelijkheid en zichtbaarheid in het land.
De totale inkomsten van instellingen bestaan voor een kleiner deel dan voorheen uit subsidie van verschillende overheden. Het aandeel andere (met name eigen) inkomsten stijgt met acht procent. Daarbij groeit het lokaal draagvlak voor instellingen: verhoudingsgewijs gaat het Fonds minder, en de gemeente en provincie meer bijdragen. Instellingen spreiden hiermee ook hun economisch risico.

Henriëtte Post: “Het is een vitale sector die opvalt door zijn artistieke kwaliteit, toename van maatschappelijk engagement, meer directe communicatie met het publiek en onconventionele presentatievormen”.

bron: Fonds Podium Kunsten 1-8-2012

Geplaatst in Nieuws

Cada Dia op Internationaal Jazz Festival

De funky latin-jazz formatie Cada Dia staat 27 mei 2012 op de main-stage van het Internationaal Jazz Festival Enschede. Om 20.00 uur begint hun optreden op het Grolsch-podium op de Oude Markt. Meer over het IJFE op http://www.ijfe.nl.

Geplaatst in Nieuws

Tortuga naar volgende fase

Het project Tortuga, waarmee Stillis op een culturele manier aandacht wil vragen voor de toestand in en rond de Caribische Zee, gaat een volgende fase in. De laatste voorbereidingen worden getroffen voor de tour van de band Cada Dia met de Curaçaose zangeres Izaline Calister. Op Curaçao wordt tevens een video-clip opgenomen voor het lied “Salba Nan”. De studio-opnamen zijn inmiddels afgerond.

Geplaatst in Nieuws, Turtle | Tags: , , ,

Izaline Calister stapt in Turtle-project

Het project waarmee Stillis media-aandacht wil krijgen voor de zeeschildpad op Curaçao, gaat een belangrijke stap maken. De zangeres Izaline Calister heeft toegezegd het nummer Salba Mi te gaan inzingen. De muziek van het lied is klaar, maar er wordt nog druk gezocht naar een tekstschrijver. Hoewel de zeeschildpad wereldwijd een beschermde status geniet, wordt deze lang niet overal gerespecteerd. Samen met de stichting CARMABI op de Nederlandse Antillen gaan we proberen de mensen ervan te doordringen, in welke unieke omgeving ze leven. Turtle is de (voorlopige) werktitel van het project, dat zich richt op de Antilliaanse en Nederlandse media en scholen.

Geplaatst in Nieuws, Turtle