ANBI

Naam van de instelling: Stichting Stillis culture entertainment

RSIN/fiscaal nummer: 822202761

Post/bezoekadres: Leliestraat 23, 7555 BV  Hengelo

Doelstelling:

 1. De stichting heeft ten doel:
  1. Een positieve bijdrage te leveren aan de betrokkenheid van verschillende culturen bij de Nederlandse samenleving, het bevorderen van van wederzijds begrip.
 2. De stichting tracht
  1. Het verzorgen van professionele theatervoorstellingen;
  2. Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten waarbij uiteenlopende muziekstromingen met elkaar worden vermengd.
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Hoofdlijnen beleidsplan:

 • De stichting initieert en produceert projecten voor podiumkunstenaars.
 • De stichting tracht hiervoor geld te genereren voornamelijk bij subsidiefondsen, via growd-funding, een percentage van de uitkoopsom of entree-opbrengsten.
 • De stichting beheert het vermogen niet actief anders dan op een betaalrekening.
 • Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor nieuwe projecten.

Functie en namen bestuurders:

 • Voorzitter en secretaris – J. Elst;
 • Penningmeester – M.J. Voorhuis;
 • Algemeen bestuurslid – J.A. Hulsbergen.

Beloningsbeleid: De stichting maakt uitsluitend gebruik van onbezoldigde vrijwilligers.

Recent uitgeoefende activiteiten:

 • Jazz-jamsessies
 • internet-concertreeks

Financiële verantwoording:

 • balans 2012
 • staat van baten en lasten 2012
 • toelichting 2012